Minder inspanning bij handhaving én betere naleving

Door: Leo Bisschop 18-6-2020

Categorieën
:
Blog,

Bisschop + Partners start met blogserie over milieuwetgeving in het coronatijdperk 

Hoe kom je met minder inspanning bij handhaving en toezicht tot beter naleefgedrag? Aan het woord is Leo Bisschop, oprichter van Bisschop + Partners. ‘De coronacrisis beperkt de mogelijkheden van fysieke inspecties bij bedrijven. Stel: we kunnen van de nood een deugd maken en dit momentum gebruiken. Hoe? Door een toezichtstrategie te ontwikkelen die het risico op milieuschade en externe risico’s beter beperkt en die tegelijk minder fysiek contact, menskracht en geld vergt. Zou je dat dan doen? “Natuurlijk!” hoor ik u zeggen. Welnu. Wat weerhoudt ons dan nog!’

Output

‘Mogelijk speelt daarin een rol dat een nieuwe strategie ook een bijstelling van de huidige mindset vergt. We zijn er inmiddels aan gewend dat we tevreden opdrachtgevers hebben als we aan de kwantitatieve afspraken voldoen. Zeshonderd bedrijfsinspecties afgesproken? Dan ben je succesvol als dat lukt. En wie wil er niet succesvol zijn en gewaardeerd worden!
Je mag je afvragen of er werkelijk verband bestaat tussen aantallen controles – de output - en beperking van milieurisico’s en externe veiligheid.’

Outcome

‘In een serie van vijf serie blogs zult u worden meegenomen langs de mogelijkheden die ik zie om handhavingsinstrumentarium effectiever in te zetten. Onder andere door méér doelgroepgericht te werken. En door afspraken met opdrachtgevers meer te richten op gewenste outcome dan op output. Wat ik daarmee bedoel? Output is het resultaat van de kwantiteit van de handelingen – de zeshonderd bedrijfsinspecties dus. Outcome is het resultaat van ons handelen: hoe bereiken we zo effectief mogelijk een beter naleefgedrag dat leidt tot een betere bescherming van onze leefomgeving. Om verantwoording af te kunnen leggen op het niveau van outcome moeten milieu en externe risico’s meetbaar zijn.’

Hoofdvragen

‘De komende tijd zal Bisschop + Partners blogs met jullie delen die antwoord geven op een aantal hoofdvragen. Ik noem ze:

  1. Wat is naleefgedrag en hoe kun je komen tot verbetering van naleving? 
  2. Hoe kun je naleefgedrag in de toezichtspraktijk meetbaar maken? 
  3. Hoe kun je omgaan met prioritering op basis van ernst van de overtreding en naleving op doelgroepen niveau? 
  4. Hoe verkoop je een nieuwe toezichtstrategie aan jouw opdrachtgever? 
  5. Hoe vermijd ik valkuilen bij informatieverzameling?’

Als u deze blogs niet wilt missen is het raadzaam hieronder uw naam en e-mail in te vullen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.

[asFreeIntractionHook_1474_info@bisschop.nl]

 

Over Leo Bisschop

Leo BisschopBisschop + Partners heeft een uitgesproken visie op vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Leo Bisschop start daarover deze blogserie over efficiënter en beter toezicht. Leo heeft meer dan dertig jaar ervaring in het VTH werkterrein. Zijn specialiteit is gedragsbeïnvloeding. En dan gaat het over de volle breedte, van het gedrag van hangjongeren tot het gedrag van multinationals. Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd is gepasseerd is, blijft hij als adviseur verbonden met onze organisatie. Voorts is hij nog volop actief als spreker op seminars, trainer en adviseur.

Leo’s adagium is: ‘in de beperking toont zich de meester’ (vrij naar Goethe). Ofwel: Meesterschap is complexe zaken eenvoudig maken, niet omgekeerd. Hij is ervan overtuigd dat veel activiteiten en ontwikkelingen in het VTH werkveld onnodig complex worden gemaakt en slechts zijdelings bijdragen aan het hoofddoel, te weten: Beperking van het risico op milieuschade en externe risico’s.

Lees ook:

Over milieurisico’s en sturen op outcome en naleefgedrag
Milieurisico’s verminderen: hoe zet je de beschikbare middelen optimaal in?